Knjigovodstvene usluge 2018-07-10T18:31:46+00:00

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Naš tim vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Sve poslovne promene obavljaju se elektronski, uz primenu najsavrenijih knjigovodstvenih programa.
Naše preduzeće sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga u kome precizira obaveze svake strane. Uz saglasnost obe ugovorene strane predviđena je I mogućnost da dođe do izmene svih elemenata ugovora, kao i da se na korektan i poslovan način prekine ugovoreni odnos.

USLUGE KOJE PRUŽAMO

– vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga);
– vođenje analitičkih knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi;
– vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva
– izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;
– vođenje PDV evidencije, obračun PDVa, izrda poreske prijave PDVa;
– obračun zarada zaposlenima, prijava/odjava radnika, izrada M4 obrasca, i PPP obrasca;
– obračun amortizacije osnovnih sredstava;
– vođenje dinarske i devizne blagajne;
– obračun ugovor o delu, autorskih ugovora, zakupa i sličnih obračuna;
– analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje);
– izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, izveštaj o tokovima kapitala, poreski bilans i poreska prijava na dobit, odnosno dohodak građana , a kod srednjih pravnih lica i izveštaj o tokovima gotovine;
– arhiviranje i čuvanje dokumentacije;
– kurirske poslove (odnošenja, donošenja i predaje dokumentacije)
– zastupanje pred poreskim organima
– otvaranja preduzetničke radnje (SZR, STR, SUR, SZTR, SUTR…);
– otvaranje preduzeca (DOO);
– osnivanja udruženja (udruženja građana, skupštine stanara, sportskog udruženja…)

Navedene usluge pružamo:

– preduzetnicima (radnje)  paušalcima i knjigašima
– preduzeća (mala i srednja)
– ostala pravna lica: udruženja građana, sportski klubovi, skuštine stanara…

Delatnosti:

– trgovina
– usluge
– proizvodnja
– građevina
– uvoz/izvoz…

 CENA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

CENOVNIK KNJIGOVODSTVA KNJIŠKI MOLJAC DOO 
KNJIGOVODSTVENE USLUGE  * cene se utvrđuju na mesečnom nivou

1.vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskog izveštaja (završnog računa)
preduzeće koje je u sistemu PDV-aod 100€
preduzeće koje nije u sistemu PDV-aod  80€
preduzeće koje nije u sistemu PDV-a uslugeod  70€
preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-aod  90€
preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-aod  70€
preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a uslugeod  60€
paušalno oporezovani preduzetnikod  40€
udruženje građana i humanitarne organizacijeod  35€
privredno društvo (preduzeće) u mirovanju40€
preduzetnik (radnja) u mirovanju30€
2.dopunski poslovi
kurirski poslovi (dolazak po dokumentaciju…)10€-25€
3.zarade**
obračun zarada do 2 zaposlenih20€
obračun zarada do 5 zaposlenih40€
obračun zarada do 10 zaposlenih70€
obračun zarada do 20 zaposlenih120€
obračun zarada do 35 zaposlenih170€
obračun zarada do 50 zaposlenih230€
obračun zarada do 75 zaposlenih340€
obračun zarada do 100 zaposlenih400€
obračun zarada preko 100 zaposlenihod 450€
obračun ugovora o delu, o autorskom honoraru itd15€
4.radni odnos**
prijava, promena ili odjava firme na zdravstveno osiguranje10€
izrada ugovora ili aneksa, rešenje i potvrda o zaposlenju5€
prijava ili odjava radnika10€
prijava ili odjava članova porodice na zdravstveno osiguranjepo članu 10€
izrada M-4 obrazacapo radniku 30€
izrada PPP obrazacapo radniku 10€
evidentiranje isplatioca zarada u poreskoj upravi10€
overa zdravstvene knjižice ili markice5€
5. lična primanja **
dopunski rad i slično15€
izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljena, bolovanje…)15€
ishodovanje rešenja o porodiljskom bolovanju25€
isplata zakupa i slično15€
obaveštenje o ugovorima za estradu20€
izrada platnih/isplatnih listića5€
6. dodatne usluge
izrada vanrednog finansijskog izveštaja (završnog računa)
  – zaključni list bez zaključnih knjiženja1/4 cene pod 1.
  – zaključni list sa zaključnim knjiženjima2/4 cene pod 1.
  – zaključni list plus bilans stanja i uspeha3/4 cene pod 1.
  – zaključni list plus svi bilansi (BS, BU,PB,PDP,statički aneks)4/4 cene pod 1.
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa klijentom – preduzetniciod 120€
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa kljinetom – malo preduzećeod 150€
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa klijentom – veliko preduzećeod 500€
ishodovanje poreskog uverenja5€
slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom5€
arhiviranje dokumenata koje klijent nije preuzeo u roku5€
arhiviranje dokumentacije nedeljno2€
osnivanje preduzeća39€
osnivanje preduzetničke radnje29€
likvidacija preduzećaod 200€
likvidacija preduzetničke radnjeod 100€
prenos udela90€
registracione promene kod preduzetnikaod 15€
registracione promene kod preduzećaod 25€
bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požarapo upitu

** za klijente bez ugovora

Cenovnik je na snazi od 01.07.2013. do sledećih izmena

UPIT ZA PONUDU

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Knjigovodstvo Knjiški moljac d.o.o.
u saradnji sa
preduzećem Balkan biznis klub d.o.o.
je svim svojim zainteresovanim postojećim i budućim komintentima omogućilo novu uslugu

ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Video uputstva su zaključana te pristupne parametre možete dobiti od knjigovodstva Knjiški moljac d.o.o.

VIDEO UPUTSTVA:
Download i podešavanja programa
Detaljnija podešavanja programa
Rad sa dokumentima

Za sva tehnička pritanja i probleme kontaktirajte
preduzeće Balkan biznis klub d.o.o.

U zavisnosti od želja i potreba naših partnera dokumentaciju dostavljamo i preko dropbox web servisa ili mailom, a omogućena je i dostava našom kurirskom službom koja pokriva teritoriju celog Beograda.